Privacy Statement

V8 05-04-2019 | 13:05:04

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die middels dit platform worden verwerkt, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website www.voordierenbescherming.nl

De Dierenbescherming is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. De Dierenbescherming bepaalt de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Dierenbescherming de 'Verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG 'Verwerker'. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. De Dierenbescherming heeft met Kentaa een verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Doelen verwerking van jouw Persoonsgegevens
Via deze website van de Dierenbescherming verwerkt de Dierenbescherming (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden: het aanmaken en beheren van een sponsor- en actiepagina en het tot stand brengen van crowdfunding.  

Wijze van verwerking van je persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

1. Je start zelf een actie of je neemt deel aan een evenement zoals de Dog Fun Run

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam: om een account aan te maken, en persoonlijk te kunnen communiceren
 • E-mail: zodat wij informatie over de actie of het evenement kunnen sturen.

Rechtsgrond: de grondslag voor deze gegevensverwerking is jouw toestemming, of de overeenkomst omtrent je donateurschap indien je tevens een donatie doet (zie punt 2).

2. Je steunt een actie of project (donatie)

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam: om een account aan te maken, persoonlijk te kunnen communiceren en om de transactie te kunnen verwerken.
 • E-mail: zodat wij informatie over je donatie kunnen sturen (bijvoorbeeld de betaalbevestiging) en of je onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
 • Gegevens over de betaling: om er voor te zorgen dat de transactie goed wordt verwerkt en op de juiste locatie terecht komt.

Rechtsgrond: de grondslag voor deze gegevensverwerking is uitvoering van de overeenkomst omtrent je donatie en je toestemming (voor de optionele gegevens).

3. Je hebt je ingeschreven voor de nieuwsbrief van de Dierenbescherming of je hebt aangegeven per e-mail op de hoogte gehouden te willen worden van onze projecten of acties.

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam: om een account aan te maken, en persoonlijk te kunnen communiceren.
 • E-mail: zodat wij je kunnen e-mailen.

Rechtsgrond: voor bovenstaande doeleinden en gegevens vragen wij je altijd om toestemming. Je kan deze toestemming altijd intrekken bij elke e-mail. Ook kan je contact met ons opnemen door te e-mailen naar vraag@dierenbescherming.nl of te bellen naar: 088 81 13 000

Statistieken

Om de inhoud van de e-mails van Dierenbescherming te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Dierenbescherming om de berichtgeving zo interessant mogelijk te maken voor de ontvangers.

Op deze website van de Dierenbescherming worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het cookie statement.

Social media advertentie-mogelijkheden

Om gerichte posts of advertenties te tonen kan de Dierenbescherming gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. De Dierenbescherming maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. De Dierenbescherming maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van specifieke doelgroepen van de Dierenbescherming te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten worden voor een specifieke Facebookcampagne. De Dierenbescherming gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kun je je  afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

Minderjarigen

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website van de Dierenbescherming jonger is dan 16 jaar, zal Dierenbescherming, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal de Dierenbescherming niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Dierenbescherming passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt de Dierenbescherming gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden versleuteld verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen. 

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens gedurende twee volledige kalenderjaren om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken. De gegevens worden vervolgens volledig geanonimiseerd in het begin van het eerstvolgende kalenderjaar na deze periode.

Derden

Betalingen

Voor het uitvoeren en verwerken van crowdfunding schakelt Dierenbescherming, via haar verwerker Kentaa, Mollie B.V. in. Mollie B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Mollie B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens.

Er is met Mollie B.V. geen verwerkingsovereenkomst gezien zij als financiële dienstverlener zelf verwerkingsverantwoordelijk zijn in de zin van de wet. 

Welke gegevens zien de actie/projecthouders van jou?

Alleen jouw naam en donatiebedrag zijn zichtbaar op de website. Indien je dit niet wenst, kun je aangeven dat je een anonieme donatie wilt doen. 

Rechten van jou als betrokkene:

 • Als betrokkene onder de AVG heb je de volgende rechten. We streven ernaar om deze rechten te allen tijde te waarborgen.
 • Recht op informatie en inzage: je kan op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Daarbij kunnen we je ook vertellen waarom we dat doen.
 • Recht om vergeten te worden: je kan ons vragen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien er andere doeleinden zijn waarvoor we rechtmatig je gegevens verwerken, kan het zijn dat we ze voor dat doel nog wel (tijdelijk) verwerken.
 • Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van je hebben, kan je deze laten wijzigen. Dit kun je doen via dit formulier.
 • Beperking: als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kan je dit kenbaar maken. We zullen deze verwerking dan binnen redelijke termijn beperken.
 • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens.
 • Overdraagbaarheid: je hebt de mogelijkheid om op aanvraag je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Indien je dit wenst, neem dan contact op via dit formulier.

Toestemming intrekken:

Je toestemming intrekken voor bijvoorbeeld het ontvangen van de nieuwbrief van de Dierenbescherming, kan in elke nieuwsbrief. Afhankelijk van het moment van intrekken, zal je geen nieuwsbrief van ons meer ontvangen. Zijn er andere gegevens op grond van toestemming verwerkt door ons? Dan kan je deze toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via dit formulier.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? We helpen je graag, neem contact op met ons.

Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement

De Dierenbescherming behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer KvK

Vestigingsadres

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag 

Inschrijvingsnummer K.v.K. 40407319, ’s-Gravenhage.